شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (2024)

جشنواره تابستانه، ارسال رایگان کلیه سفارشات بالای 450 هزار تومان!

سبد خرید۰

 • صفحه اصلی
 • لپ تاپ
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (2)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (3)
    • Sony
     • باتری لپ تاپ Sony
     • شارژر لپ تاپ Sony
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (4)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (5)
    • Hp
     • باتری لپ تاپ Hp
     • شارژر لپ تاپ Hp
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (6)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (7)
    • Lenovo
     • باتری لپ تاپ Lenovo
     • شارژر لپ تاپ Lenovo
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (8)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (9)
    • Dell
     • باتری لپ تاپ Dell
     • شارژر لپ تاپ Dell
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (10)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (11)
    • Asus
     • باتری لپ تاپ Asus
     • شارژر لپ تاپ Asus
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (12)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (13)
    • Apple
     • باتری لپ تاپ Apple
     • شارژر لپ تاپ Apple
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (14)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (15)
    • Acer
     • باتری لپ تاپ Acer
     • شارژر لپ تاپ Acer
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (16)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (17)
    • Fujitsu
     • باتری لپ تاپ Fujitsu
     • شارژر لپ تاپ Fujitsu
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (18)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (19)
    • Razer
     • باتری لپ تاپ Razer
     • شارژر لپ تاپ Razer
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (20)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (21)
    • Xiaomi
     • باتری لپ تاپ Xiaomi
     • شاژر لپ تاپ Xiaomi
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (22)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (23)
    • Toshiba
     • باتری لپ تاپ Toshiba
     • شارژر لپ تاپ Toshiba
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (24)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (25)
    • Msi
     • باتری لپ تاپ Msi
     • شارژر لپ تاپ Msi
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (26)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (27)
    • Microsoft
     • باتری لپ تاپ Microsoft
     • شارژر لپ تاپ Microsoft
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (28)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (29)
    • Samsung
     • باتری لپ تاپ Samsung
     • شارژر لپ تاپ Samsung
 • موبایل
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (30)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (31)
    • HTC
     • باتری موبایل HTC
     • شارژر موبایل HTC
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (32)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (33)
    • Sony
     • باتری موبایل Sony
     • شارژر موبایل Sony
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (34)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (35)
    • Huawei
     • باتری موبایل Huawei
     • شارژر موبایل Huawei
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (36)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (37)
    • LG
     • باتری موبایل LG
     • شارژر موبایل LG
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (38)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (39)
    • Samsung
     • باتری موبایل Samsung
     • شارژر موبایل Samsung
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (40)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (41)
    • Apple
     • باتری موبایل Apple
     • شارژر موبایل Apple
 • تبلت
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (42)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (43)
    • Lenovo
     • باتری تبلت Lenovo
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (44)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (45)
    • Apple
     • باتری تبلت Apple
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (46)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (47)
    • Samsung
     • باتری تبلت Samsung
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (48)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (49)
    • Asus
     • باتری تبلت Asus
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (50)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (51)
    • Microsoft
     • باتری تبلت Microsoft
     • شارژر تبلت Microsoft
 • پاوربانک ( به زودی ! )
 • کابل و تبدیل
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (52)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (53)
    • انواع تبدیل
     • برند هادرون
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (56)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (57)
    • کابل برق
     • کابل برق آداپتور و کیس
     • کابل برق تعمیری آداپتور
 • پزشکی و صنعتی
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (58)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (59)
    • آداپتور مانیتور
     • آداپتور مانیتور LG
     • آداپتور مانیتور Samsung
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (60)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (61)
    • باتری تلفن
     • باتری تلفن Panasonic
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (62)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (63)
    • باتری سمعک
     • باتری سمعک Signia
     • باتری سمعک Powerone
     • باتری سمعک Rayovak
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (64)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (65)
    • چراغ قوه
     • برند Xtar
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (66)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (67)
    • تستر و بالانسر
     • شارژر هوشمند
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (68)
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (69)
    • باتری های پرکاربرد
     • قلمی ( AA )
     • نیم قلمی ( AAA )
     • سایز 14500
     • سایز 16340
     • سایز 18650
     • سایز 20700
     • سایز 21700
     • سایز 26650
 • برند های ویژه
    • شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (70)
    • Xtar
    • کمپانی XTAR در سال 2006 تاسیس شد.این کمپانی در تولید باتری ، شارژر های هوشمند و چراغ قوه های LED تخصص دارد.

     تولیدات این شرکت از جمله با کیفیت ترین های موجود در حوزه کاری خود بوده ، از آنجا که در شهر باتری همواره کیفیت کالا مد نظر بوده است سعی کردیم تا کلیه محصولات این شرکت را در سبد کالایی فروشگاه همراه با گارانتی و خدمات پس از فروش قرار دهیم.

    • Dell
    • Microsoft
    • Msi
    • Signia
    • Asus
    • Razer
    • Sony
    • LG
    • Apple
    • Hp
    • Samsung
    • Lenovo
    • Acer
    • Fujitsu
    • Toshiba
    • Xiaomi
 • مقالات
 • درباره ما
 • تماس با ما
 • سفارش واردات اقلام خاص
بازخورد درباره این کالا

تخفیف!

 • افزودن به علاقه‌مندی‌ها
 • اشتراک گذاری
 • مرا آگاه کن
 • مقایسه
 • نمودار قیمت

شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (71)

 1. شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (72)
 2. شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (73)
 3. شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (74)
 4. شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (75)
 5. ...

از 0 رای

برند : Lenovo شناسه محصول: 20V 3.25A-1 دسته: باتری لپ تاپ, شارژر لپ تاپ Lenovo, لنووبرچسب: آداپتور لپ تاپ لنوو G400S, آداپتور لپ تاپ لنوو G50-70, آداپتور لپ تاپ لنوو Z50-70, خرید آداپتور لپ تاپ لنوو G400S, خرید آداپتور لپ تاپ لنوو G50-70, خرید آداپتور لپ تاپ لنوو Z50-70, شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو, شارژر لپ تاپ لنوو G400S, شارژر لپ تاپ لنوو G50-70, شارژر لپ تاپ لنوو Z50-70, قیمت شارژر لپ تاپ لنوو G400S, قیمت شارژر لپ تاپ لنوو G50-70, قیمت شارژر لپ تاپ لنوو Z50-70

آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟ بله | خیر

ویژگی‌های محصول

 • فروش:94

محصولات مرتبط

شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo G480 y480 G580 ۷۳۵,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۷۳۵,۰۰۰تومان بود.۶۹۵,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۶۹۵,۰۰۰تومان است.تخفیف %۵.۴ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad 110 300-15ISK ۶۷۵,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۶۷۵,۰۰۰تومان بود.۶۲۵,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۶۲۵,۰۰۰تومان است.تخفیف %۷.۴ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Y50-70 Y50-80 ۱,۶۳۵,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۱,۶۳۵,۰۰۰تومان بود.۱,۵۱۲,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۱,۵۱۲,۰۰۰تومان است.تخفیف %۷.۵ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo Ideapad 320 520 ۷۹۰,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۷۹۰,۰۰۰تومان بود.۷۴۵,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۷۴۵,۰۰۰تومان است.تخفیف %۵.۷ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad 320 520 ۷۹۰,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۷۹۰,۰۰۰تومان بود.۷۴۵,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۷۴۵,۰۰۰تومان است.تخفیف %۵.۷ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad 310 510 ۷۹۰,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۷۹۰,۰۰۰تومان بود.۷۴۵,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۷۴۵,۰۰۰تومان است.تخفیف %۵.۷ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo Z500 Z510 ۷۳۵,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۷۳۵,۰۰۰تومان بود.۶۹۵,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۶۹۵,۰۰۰تومان است.تخفیف %۵.۴ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo Type C 20V 2.25A ۸۴۵,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۸۴۵,۰۰۰تومان بود.۷۹۵,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۷۹۵,۰۰۰تومان است.تخفیف %۵.۹ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo USB 20V 15A ۲,۶۹۵,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۲,۶۹۵,۰۰۰تومان بود.۲,۴۴۹,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۲,۴۴۹,۰۰۰تومان است.تخفیف %۹.۱ شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo Type C 20V 4.75A ۱,۶۱۲,۰۰۰تومان قیمت اصلی ۱,۶۱۲,۰۰۰تومان بود.۱,۵۴۷,۰۰۰تومانقیمت فعلی ۱,۵۴۷,۰۰۰تومان است.تخفیف %۴
 • نقد و بررسی
 • مشخصات
 • دیدگاه ها

نقد و بررسیشارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S

مشخصات

ولتاژ خروجی20 ولت
شدت جریان خروجی3.25 آمپر
توان65 وات
ابعاد کانکتورUSB شکل دارای پین مرکزی
کیفیتاورجینال
گارانتی7 روز گارانتی بازگشت وجه و 8 ماه گارانتی تعویض شهر باتری

شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (87)

شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S

Compatible Models

 • 80LH
 • E431
 • E440
 • E450
 • E450C
 • E460
 • E465
 • E470
 • E470C
 • E475
 • E531
 • E540
 • E560-0KCD
 • E560-0QCD
 • E560-0UCD
 • E560-0VCD
 • E560-1ACD
 • E560-1BCD
 • E560-1DCD
 • E560-1ECD
 • E560-1GCD
 • E560-1JCD
 • E560-5ACD
 • E560-5CCD
 • E560-5GCD
 • E560-19CD
 • E560-34CD
 • E560-35CD
 • E560-59CD
 • E560-63CD
 • E560-74CD
 • E565
 • E570
 • E575
 • IdeaPad 300-14IBR
 • IdeaPad 300-14ISK
 • IdeaPad 300-15ABM
 • IdeaPad 300-15IBR
 • IdeaPad 300-15ISK
 • IdeaPad 300-17ISK
 • IDEAPAD 300-141SK
 • IdeaPad 300s-14ISK
 • IdeaPad 305-14IBD
 • IdeaPad 305-15ABM
 • IdeaPad 305-15IBD
 • IdeaPad 305-15IBY
 • IdeaPad 305-15IHW
 • IdeaPad 320-15ABR
 • IDEAPAD B50-70
 • IDEAPAD G40-30
 • IDEAPAD G40-70
 • IDEAPAD G50-30
 • IDEAPAD G50-45
 • IDEAPAD U300S
 • IdeaPad U430
 • IdeaPad U430P
 • IDEAPAD YOGA 2
 • IDEAPAD YOGA 13
 • IDEAPAD YOGA 13 G500
 • IDEAPAD YOGA 13 MODEL 20175
 • L440
 • L450
 • L460
 • L470
 • PA-1650-37LF
 • S41-35
 • S41-70
 • S41-70-ISE
 • S41-70-ITH
 • S41-70AM-IFI
 • S41-75
 • T440
 • T440p
 • T440s
 • T450
 • T450s
 • T460
 • T570
 • Thinkpad E431
 • ThinkPad E450
 • ThinkPad E450C
 • ThinkPad E455
 • ThinkPad E460
 • ThinkPad E460(20ET003YCD)
 • ThinkPad E460(20ET0040CD)
 • ThinkPad E460(20ET0044CD)
 • ThinkPad E460(20ET0045CD)
 • ThinkPad E460(20ETA00DCD)
 • ThinkPad E460(20ETA00ECD)
 • ThinkPad E460(20ETA00GCD)
 • ThinkPad E460(20ETA00HCD)
 • ThinkPad E460(20ETA011CD)
 • ThinkPad E460(20ETA013CD)
 • ThinkPad E460(20ETA014CD)
 • ThinkPad E460(20ETA016CD)
 • THINKPAD E480
 • THINKPAD E531
 • ThinkPad E550
 • ThinkPad E560
 • ThinkPad E560 20EV000MGE
 • ThinkPad E560 20EVS00500
 • ThinkPad E560 20EWS00000
 • ThinkPad E560(20EV001GCD)
 • ThinkPad E560(20EV001JCD)
 • ThinkPad E560(20EVA00KCD)
 • ThinkPad E560(20EVA00QCD)
 • ThinkPad E560(20EVA00UCD)
 • ThinkPad E560(20EVA00VCD)
 • ThinkPad E560(20EVA01ACD)
 • ThinkPad E560(20EVA01BCD)
 • ThinkPad E560(20EVA01DCD)
 • ThinkPad E560(20EVA01ECD)
 • ThinkPad E560(20EVA019CD)
 • ThinkPad E560(20EVA034CD)
 • ThinkPad E560(20EVA035CD)
 • ThinkPad E560(20EVA05ACD)
 • ThinkPad E560(20EVA05CCD)
 • ThinkPad E560(20EVA05GCD)
 • ThinkPad E560(20EVA059CD)
 • ThinkPad E560(20EVA063CD)
 • ThinkPad E560(20EVA074CD)
 • ThinkPad Edge E431
 • Thinkpad G405
 • Thinkpad G500
 • Thinkpad G500S
 • Thinkpad G505
 • THINKPAD G700
 • ThinkPad L440
 • ThinkPad L450
 • ThinkPad L460
 • ThinkPad L470
 • thinkpad P51S
 • Thinkpad S3
 • Thinkpad S5
 • THINKPAD S5-S531
 • THINKPAD S431
 • ThinkPad S440
 • ThinkPad S531
 • ThinkPad T440
 • ThinkPad T440s
 • ThinkPad T450
 • ThinkPad T460
 • ThinkPad T470
 • ThinkPad T570
 • ThinkPad T570(20H9A001CD)
 • ThinkPad T570(20H9003BCD)
 • THINKPAD W550S/I5-5300U
 • ThinkPad X1 Carbon
 • THINKPAD X1 CARBON 20BS-CT01WW
 • ThinkPad X1 Carbon 2016
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA00ACD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA00DCD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA00XCD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA009CD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA01MCD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA01YCD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA010CD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA011CD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA05VCD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FBA06UCD)
 • ThinkPad X1 Carbon 2016(20FCA0C0CD)
 • Thinkpad X230S
 • ThinkPad X240s
 • ThinkPad X250
 • ThinkPad Yoga 370
 • V110
 • V310
 • V310-14IKB
 • V310-14ISK
 • V310-15-IFI
 • V310-15-ISE
 • V310-15IKB
 • V310-15ISK
 • V330
 • V330-14IKB
 • V330-14ISK
 • V330-15IKB
 • V330-15ISK
 • V720-14
 • X1 Carbon 2016
 • Yoga 2 13
 • yoga13 11
 • YOGA 14
 • Yoga 500-14ACL
 • Yoga 730 15
 • YOGA 730-15
 • Yoga 730-15IKB
 • Yoga 730-15IWL
 • YOGA X1
 • Z50-70

Compatible Part Numbers

 • 0A36258
 • 0A36259
 • 0A36260
 • 0A36261
 • 0A36262
 • 0A36263
 • 0A36264
 • 0A36265
 • 0A36266
 • 0A36267
 • 0A36268
 • 0A36269
 • 0A36270
 • 0A36271
 • 0A36272
 • 0A36273
 • 0A65802
 • 0B46994
 • 0B47008
 • 0B47034
 • 0B47455
 • 0B47456
 • 0B47457
 • 0B47458
 • 0B47459
 • 0B47461
 • 0B47462
 • 0B47463
 • 0B47464
 • 0B47465
 • 0B47466
 • 0B47467
 • 0B47468
 • 0B47469
 • 0C19868
 • 0C19869
 • 0C19876
 • 01FR039
 • 01FR146
 • 5A10J75111
 • 45N0235
 • 45N0236
 • 45N0237
 • 45N0238
 • 45N0239
 • 45N0240
 • 45N0245
 • 45N0246
 • 45N0247
 • 45N0248
 • 45N0249
 • 45N0250
 • 45N0253
 • 45N0254
 • 45N0256
 • 45N0257
 • 45N0258
 • 45N0259
 • 45N0260
 • 45N0261
 • 45N0262
 • 45N0263
 • 45N0264
 • 45N0265
 • 45N0266
 • 45N0267
 • 45N0278
 • 45N0305
 • 45N0306
 • 45N0309
 • 45N0310
 • 45N0313
 • 45N0314
 • 45N0321
 • 45N0322
 • 45N0326
 • 45N0328
 • 45N0334
 • 45N0336
 • 45N0357
 • 45N0359
 • 45N0360
 • 45N0478
 • 45N0480
 • 45N0489
 • 45N0495
 • 45N0497
 • 45N0544
 • 112012-11
 • 688528U
 • 36200019
 • 36200124
 • 36200235
 • 36200236
 • 36200237
 • 36200249
 • 36200251
 • 36200252
 • 36200253
 • 36200254
 • 36200282
 • 36200283
 • 36200284
 • 36200288
 • 36200298
 • 36200301
 • 36200302
 • 36200304
 • 36200350
 • 36200351
 • 59340248
 • A065R045L
 • A065R046L
 • ADKX65NLC3A
 • ADLDX65NCC3A
 • ADLX65CLGU2A
 • ADLX65NCC2A
 • ADLX65NCC3A
 • ADLX65NDC2A
 • ADLX65NDC3A
 • ADLX65NDT3A
 • ADLX65NLC2A
 • ADLX65NLC3A
 • ADLX65SDC2A
 • ADLX65SLC2A
 • ADLX90NCC3A
 • ADLX90NCT3A
 • ADLX90NDC3A
 • ADLX90NLC2A
 • ADLX90NLC3A
 • ADLX90NLT3
 • ADLX90NLT3A
 • ADP-65FD B
 • ADP-65XB A
 • FRU45N0258
 • PA-1650-37LC
 • PA-1650-71
 • PA-1650-72
 • PA-1900-71
 • PA-1900-72
 • SA10M42725
 • SA10M42728

مشخصاتشارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S

  مشخصات کلی

  • کشور سازنده مونتاژ شده در چین ( Assembled in China )
  • نوع شارژر نرمال ( Fat )
  • کیفیت اورجینال
  • توضیحات تکمیلی این شارژر در کیفیت اورجینال ، به سفارش از کشور چین ساخته شده و بالاترین کیفیت را نسبت به سایر شارژر های موجود دارا می باشد ، در حقیقت به غیر از موارد خاص به طور کلی کلیه شارژر های وارداتی اورجینال موجود در ایران به علت قیمت های بالای کپی رایت، به سفارش خود کمپانی های سازنده لپ تاپ نمی باشند ، به طور مثال قیمت یک شارژر اورجینال در وب سایت رسمی کمپانی با اعمال کپی رایت حدود 70 دلار می باشد.در واقع کلیه شارژرهای لپ تاپ تمامی برندها توسط کارخانه های موجود در چین تولید می شوند، این کارخانه ها بسته به سفارش دریافتی کیفیت مورد نظر را ساخته و ارسال می کنند. در بازار شارژر های اورجینال ایران به چهار مدل شارژر اورجینال بر میخوریم:
  • رنگ مشکی

  مشخصات فنی

  • ولتاژ 20 ولت
  • آمپر 3.25 آمپر
  • توان 65 وات
  • ابعاد کانکتور سری USB شکل – دارای پین مرکزی

  نقد و بررسی‌ها

  هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S”

  You must be logged in to post a review.

  ',footerFormat: '

  ',},yAxis: {title: {text: "بازه تغییرات قیمت (تومان)",x: -13, //centerstyle: {fontWeight: "normal",fontFamily: "Num,IRANYekan !important",fontSize: "14px",direction: "rtl",color: "#777777"}},gridLineDashStyle: "Dot",labels: {style: {color: '#4c4c4c',fontSize: '16px',fontFamily: "Num,IRANYekan !important",}},plotLines: [{value: 0,width: 1,color: "#808080",}]},xAxis: {categories: ["1399\/02\/21","1399\/03\/06","\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f6\/\u06f1\u06f3","\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f8\/\u06f2\u06f8","\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f9\/\u06f3\u06f0","\u06f1\u06f4\u06f0\u06f0\/\u06f0\u06f3\/\u06f0\u06f4","\u06f1\u06f4\u06f0\u06f0\/\u06f1\u06f1\/\u06f1\u06f6","\u06f1\u06f4\u06f0\u06f1\/\u06f0\u06f5\/\u06f0\u06f8","\u06f1\u06f4\u06f0\u06f1\/\u06f0\u06f8\/\u06f1\u06f7","\u06f1\u06f4\u06f0\u06f2\/\u06f0\u06f7\/\u06f0\u06f5"],title: {text: null},tickInterval: 2,labels: {//formatter: function() { return seriesData[this.value][0];},staggerLines: 1,enabled: true,y: 20,x: 0,align: 'center',style: {color: '#979797',fontSize: '12px',fontFamily: "Num,IRANYekan !important",}},},credits: {enabled: false},plotOptions: {line: {marker: {enabled : true,fillColor: '#FFFFFF',lineWidth: 1,lineColor: null, // inherit from seriesradius: 6,symbol: "circle",states: {hover: {enabled: false,}}}}},series: [{"name":"\u0634\u0627\u0631\u0698\u0631 \u0627\u0648\u0631\u062c\u06cc\u0646\u0627\u0644 \u0644\u067e \u062a\u0627\u067e \u0644\u0646\u0648\u0648 Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S \u0645\u0634\u06a9\u06cc","data":[["1399\/02\/21",261000],["1399\/03\/06",295000],["\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f6\/\u06f1\u06f3",371000],["\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f8\/\u06f2\u06f8",395000],["\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f9\/\u06f3\u06f0",428000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f0\/\u06f0\u06f3\/\u06f0\u06f4",395000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f0\/\u06f1\u06f1\/\u06f1\u06f6",425000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f1\/\u06f0\u06f5\/\u06f0\u06f8",512000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f1\/\u06f0\u06f8\/\u06f1\u06f7",472000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f2\/\u06f0\u06f7\/\u06f0\u06f5",625000]]},{"name":"\u0634\u0627\u0631\u0698\u0631 \u0627\u0648\u0631\u062c\u06cc\u0646\u0627\u0644 \u0644\u067e \u062a\u0627\u067e \u0644\u0646\u0648\u0648 Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S \u0645\u0634\u06a9\u06cc","data":[["1399\/02\/21",291000],["1399\/03\/06",325000],["\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f6\/\u06f1\u06f3",401000],["\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f8\/\u06f2\u06f8",433000],["\u06f1\u06f3\u06f9\u06f9\/\u06f0\u06f9\/\u06f3\u06f0",470000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f0\/\u06f0\u06f3\/\u06f0\u06f4",440000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f0\/\u06f1\u06f1\/\u06f1\u06f6",475000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f1\/\u06f0\u06f5\/\u06f0\u06f8",557000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f1\/\u06f0\u06f8\/\u06f1\u06f7",522000],["\u06f1\u06f4\u06f0\u06f2\/\u06f0\u06f7\/\u06f0\u06f5",675000]]}]});

  شارژر اورجینال لپ تاپ لنوو Lenovo IdeaPad Z50-70 G50-70 G400S – شهر باتری (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Dan Stracke

  Last Updated:

  Views: 6111

  Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Dan Stracke

  Birthday: 1992-08-25

  Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

  Phone: +398735162064

  Job: Investor Government Associate

  Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

  Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.